ÀREES

ÁREAS D’ACTUACIÓ

DRET PENAL ECONÒMIC I D'EMPRESA - CORPORATE DEFENSE

[toggle title="Corporate Defense i la Responsabilitat penal de les persones jurídiques"]
El Despatx assessora a persones jurídiques, socis, administradors i directius d'Empreses i Corporacions privades i públiques al marc de l'anomenat Dret Penal Econòmic, amb l'objecte de que s'adoptin polítiques de prevenció de riscs penals que puguin derivar-se de la seva activitat econòmica. A aquests efectes MDA Advocats atén consultes, elabora dictàmen com programes de prevenció de riscs o compliance programs i organitza activitats de formació interna dirigides als màxims responsables de les persones jurídiques, amb l'objectiu d'evitar que en un futur Empresa o directius hagin de respondre penal i patrimonialment per manca de prevenció suficient en relació a la seva activitat o, si s'escau, minimitzar els efectes d'una eventual responsabilitat. Evitar la comissió d'un delicte és la millor solució.
[/toggle]

Responsabilitat penal i patrimonial derivada de delicte de les persones jurídiques

[toggle title="Delictes informàtics"]
delictes comesos a la Xarxa[/toggle]

[toggle title="Delicte contra el patrimoni i l'ordre socio-econòmic"]
Delictes d'estafa, apropiació indeguda i altres defraudacions
Insolvències punibles
Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
Delictes relatius a la Propietat intelectual i industrial
Delictes relatius al mercat: l'espionatge empresarial i el delicte de corrupció entre particulars, entre d'altres
Delictes relatius als consumidors
Delictes societaris: falsejament de comptes, acords abusius i lesius, negació dels Drets dels socis, Administració fraudulenta i deslleial i altres conductes afins
Delictes de receptació i blanqueig de capitals
[/toggle]

[toggle title="Delictes contra l'Hisenda Pública i la Seguretat Social"]
Fraus a l'Hisenda estatal, autonòmica, foral, local o europea, i a la Seguretat Social
Obtenció indeguda i fraudulenta de subvencions i fons públics
Delicte d'infracció de deures formals dins l'àmbit tributari-comptable
[/toggle]

[toggle title="Dret Penal vinculat al Dret Laboral. Delictes contra els drets dels treballadors i els ciutadans estrangers"]
Delicte d'explotació del treballador
Delicte de contractació il·legal
Delicte de discriminació al lloc de treball
Delicte contra la seguretat dels treballadors en cas d'accident laboral
El mobbing laboral
[/toggle]

[toggle title="Delictes sobre l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, la flora i la fauna"]
El delicte urbanístic i el delicte ecològic[/toggle]

[toggle title="Delictes de falsedat"]
Falsificacions de moneda i efectes timbrats
Falsedats documentals
Usurpacions i intrusisme
[/toggle]

[toggle title="Delictes contra l'Administració pública"]
Delicte de prevaricació administrativa
Delicte d'incompliment d'obligacions per part de l'autoritat o el funcionariat públic i altres conductes anàlogues
Delicte de subornació i tràfic d'influències
Malbaratament de cabals públics i altres conductes afins
Delictes d'abús en l'exercici de la funció i de corrupció en transaccions comercials internacionals
[/toggle]

[toggle title="Delictes contra l'Administració de Justícia"]
Delictes de prevaricació judicial i incomplimients del deure d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
Delictes d'encobriment
Delictes de realització arbitrària del propi Dret
Delictes d'acusació i denúncia falsa i el fals testimoni
Delictes d'obstrucció a la Justícia i de deslleialtat professional
Delicte de trencament de condemna o mesura cautelar
[/toggle]

DRET PENAL
Delictes relatius a la vida i delictes i faltes contra la integritat física i moral
Delictes contra la integritat i indemnitat sexuals
Delictes de detenció il·legal, amenaces i coaccions

[toggle title="Dret Penal vinculat al Dret de Família"]
Delictes contra els deures i drets familiars i el Delicte de violència domèstica[/toggle]

Delictes contra la intimitat, el Dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili
Delictes contra l'honor, injúries i calúmnies

[toggle title="Delictes contra el patrimoni"]
furts, robatoris, extorsions, usurpacions, danys i receptació[/toggle]

Delictes d'incendis i estralls
Delictes contra la salut pública

[toggle title="Delictes contra la seguretat vial"]
Delicte de conducció temerària o sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques
Delicte de negació a sotmetre's a les proves de comprovació dels nivells d'alcoholèmia i presència de drogues
Delicte de conducció sense llicència o permís de conduir
Delicte d'originar un risc greu per a la circulació
[/toggle]

[toggle title="Delictes contra l'ordre públic"]
Delicte d'Atemptat a l'autoritat i els delictes i faltes de resistència, desobediència i desordres públics
Delicte de tinença il·lícita d'armes i altres conductes afins
Delictes d'organització i grups criminals
[/toggle]