ÀREES

ÀREES D’ACTUACIÓ

DRET PENAL ECONÒMIC I D'EMPRESA - CORPORATE DEFENSE

El Despatx assessora a persones jurídiques, socis, administradors i directius d'Empreses i Corporacions privades i públiques al marc de l'anomenat Dret Penal Econòmic, amb l'objecte de que s'adoptin polítiques de prevenció de riscs penals que puguin derivar-se de la seva activitat econòmica. A aquests efectes MDA Advocats atén consultes, elabora dictàmen com programes de prevenció de riscs o compliance programs i organitza activitats de formació interna dirigides als màxims responsables de les persones jurídiques, amb l'objectiu d'evitar que en un futur Empresa o directius hagin de respondre penal i patrimonialment per manca de prevenció suficient en relació a la seva activitat o, si s'escau, minimitzar els efectes d'una eventual responsabilitat. Evitar la comissió d'un delicte és la millor solució.

Responsabilitat penal i patrimonial derivada de delicte de les persones jurídiques

Delictes comesos a la Xarxa
Delictes d'estafa, apropiació indeguda i altres defraudacions
Insolvències punibles
Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
Delictes relatius a la Propietat intelectual i industrial
Delictes relatius al mercat: l'espionatge empresarial i el delicte de corrupció entre particulars, entre d'altres
Delictes relatius als consumidors
Delictes societaris: falsejament de comptes, acords abusius i lesius, negació dels Drets dels socis, Administració fraudulenta i deslleial i altres conductes afins
Delictes de receptació i blanqueig de capitals

Fraus a l'Hisenda estatal, autonòmica, foral, local o europea, i a la Seguretat Social
Obtenció indeguda i fraudulenta de subvencions i fons públics
Delicte d'infracció de deures formals dins l'àmbit tributari-comptable

Delicte d'explotació del treballador
Delicte de contractació il·legal
Delicte de discriminació al lloc de treball
Delicte contra la seguretat dels treballadors en cas d'accident laboral
El mobbing laboral

El delicte urbanístic i el delicte ecològic

Falsificacions de moneda i efectes timbrats
Falsedats documentals
Usurpacions i intrusisme

Delicte de prevaricació administrativa
Delicte d'incompliment d'obligacions per part de l'autoritat o el funcionariat públic i altres conductes anàlogues
Delicte de subornació i tràfic d'influències
Malbaratament de cabals públics i altres conductes afins
Delictes d'abús en l'exercici de la funció i de corrupció en transaccions comercials internacionals

Delictes de prevaricació judicial i incomplimients del deure d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
Delictes d'encobriment
Delictes de realització arbitrària del propi Dret
Delictes d'acusació i denúncia falsa i el fals testimoni
Delictes d'obstrucció a la Justícia i de deslleialtat professional
Delicte de trencament de condemna o mesura cautelar

DRET PENAL

Delictes relatius a la vida i delictes i faltes contra la integritat física i moral

Delictes contra la integritat i indemnitat sexuals

Delictes de detenció il·legal, amenaces i coaccions

Delictes contra els deures i drets familiars i el Delicte de violència domèstica

Delictes contra la intimitat, el Dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili

Delictes contra l'honor, injúries i calúmnies

Furts, robatoris, extorsions, usurpacions, danys i receptació

Delictes d'incendis i estralls

Delictes contra la salut pública

Delicte de conducció temerària o sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques
Delicte de negació a sotmetre's a les proves de comprovació dels nivells d'alcoholèmia i presència de drogues
Delicte de conducció sense llicència o permís de conduir
Delicte d'originar un risc greu per a la circulació

Delicte d'Atemptat a l'autoritat i els delictes i faltes de resistència, desobediència i desordres públics
Delicte de tinença il·lícita d'armes i altres conductes afins
Delictes d'organització i grups criminals

AREA CIVIL. DRET DE FAMÍLIA, SUCCESSORI I HERÈNCIES

DRET MATRIMONIAL

Assessorament en separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos.
Capítols matrimonials i pre-matrimonials.
Pactes en previsió de ruptura.
Assessorament matrimonial relatiu al dret de família italià, i espanyol, així com relatiu al dret internacional privat.
Atribució de guarda i custòdia de menors
Pla de criança. Custòdia compartida.
Mesures provisionals. Mesures cautelars.
Reclamació transfronterera de pensions i Dret transfronterer de visites.
Mediació familiar.
Modificació de mesures judicials
Execució de sentències, reclamació pago de pensions, i incompliments del règim de visites.
Règim de visites avis
Divorcis internacionals.
Reconeixement de sentències estrangeres. Exequatur.
Sostracció internacional de menors
Liquidació règim econòmic matrimonial i liquidació del patrimoni comú.
Divisió de condominis.
Reclamació i impugnació de paternitat i filiació.
Procediment Jurisdicció Voluntària.
Custòdia de mascotes en el divorci

DRET SUCCESSORI

Tramitació d'herències.
Planificació testamentària. Assistència i assessorament legal en relació amb el dret successori nacional i internacional, incloent-hi la planificació legal i fiscal de la successió testamentària.
Reclamació legal en relació amb la defensa d'interessos hereditaris tant davant els tribunals com fora d'ells
Reclamacions de legítimes i llegats. Impugnació de testaments i declaració d'hereus
Mediació en conflictes entre hereus
Intervenció en l'administració legal d'herències
Actuació com a marmessores i representants d'hereus.
Liquidació imposats de successions i donacions.
Assessorament de la successió en empresa familiar.