ÀREES

ÁREAS D’ACTUACIÓ

DRET PENAL ECONÒMIC I D'EMPRESA - CORPORATE DEFENSE

El Despatx assessora a persones jurídiques, socis, administradors i directius d'Empreses i Corporacions privades i públiques al marc de l'anomenat Dret Penal Econòmic, amb l'objecte de que s'adoptin polítiques de prevenció de riscs penals que puguin derivar-se de la seva activitat econòmica. A aquests efectes MDA Advocats atén consultes, elabora dictàmen com programes de prevenció de riscs o compliance programs i organitza activitats de formació interna dirigides als màxims responsables de les persones jurídiques, amb l'objectiu d'evitar que en un futur Empresa o directius hagin de respondre penal i patrimonialment per manca de prevenció suficient en relació a la seva activitat o, si s'escau, minimitzar els efectes d'una eventual responsabilitat. Evitar la comissió d'un delicte és la millor solució.

Responsabilitat penal i patrimonial derivada de delicte de les persones jurídiques

Delictes comesos a la Xarxa
Delictes d'estafa, apropiació indeguda i altres defraudacions
Insolvències punibles
Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
Delictes relatius a la Propietat intelectual i industrial
Delictes relatius al mercat: l'espionatge empresarial i el delicte de corrupció entre particulars, entre d'altres
Delictes relatius als consumidors
Delictes societaris: falsejament de comptes, acords abusius i lesius, negació dels Drets dels socis, Administració fraudulenta i deslleial i altres conductes afins
Delictes de receptació i blanqueig de capitals

Fraus a l'Hisenda estatal, autonòmica, foral, local o europea, i a la Seguretat Social
Obtenció indeguda i fraudulenta de subvencions i fons públics
Delicte d'infracció de deures formals dins l'àmbit tributari-comptable

Delicte d'explotació del treballador
Delicte de contractació il·legal
Delicte de discriminació al lloc de treball
Delicte contra la seguretat dels treballadors en cas d'accident laboral
El mobbing laboral

El delicte urbanístic i el delicte ecològic

Falsificacions de moneda i efectes timbrats
Falsedats documentals
Usurpacions i intrusisme

Delicte de prevaricació administrativa
Delicte d'incompliment d'obligacions per part de l'autoritat o el funcionariat públic i altres conductes anàlogues
Delicte de subornació i tràfic d'influències
Malbaratament de cabals públics i altres conductes afins
Delictes d'abús en l'exercici de la funció i de corrupció en transaccions comercials internacionals

Delictes de prevaricació judicial i incomplimients del deure d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
Delictes d'encobriment
Delictes de realització arbitrària del propi Dret
Delictes d'acusació i denúncia falsa i el fals testimoni
Delictes d'obstrucció a la Justícia i de deslleialtat professional
Delicte de trencament de condemna o mesura cautelar

DRET PENAL

Delictes relatius a la vida i delictes i faltes contra la integritat física i moral

Delictes contra la integritat i indemnitat sexuals

Delictes de detenció il·legal, amenaces i coaccions

Delictes contra els deures i drets familiars i el Delicte de violència domèstica

Delictes contra la intimitat, el Dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili

Delictes contra l'honor, injúries i calúmnies

Furts, robatoris, extorsions, usurpacions, danys i receptació

Delictes d'incendis i estralls

Delictes contra la salut pública

Delicte de conducció temerària o sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques
Delicte de negació a sotmetre's a les proves de comprovació dels nivells d'alcoholèmia i presència de drogues
Delicte de conducció sense llicència o permís de conduir
Delicte d'originar un risc greu per a la circulació

Delicte d'Atemptat a l'autoritat i els delictes i faltes de resistència, desobediència i desordres públics
Delicte de tinença il·lícita d'armes i altres conductes afins
Delictes d'organització i grups criminals