ÀREES

ÁREAS D’ACTUACIÓ

DRET PENAL ECONÒMIC I D'EMPRESA - CORPORATE DEFENSE
Corporate Defense i la Responsabilitat penal de les persones jurídiques
El Despatx assessora a persones jurídiques, socis, administradors i directius d'Empreses i Corporacions privades i públiques al marc de l'anomenat Dret Penal Econòmic, amb l'objecte de que s'adoptin polítiques de prevenció de riscs penals que puguin derivar-se de la seva activitat econòmica. A aquests efectes MDA Advocats atén consultes, elabora dictàmen com programes de prevenció de riscs o compliance programs i organitza activitats de formació interna dirigides als màxims responsables de les persones jurídiques, amb l'objectiu d'evitar que en un futur Empresa o directius hagin de respondre penal i patrimonialment per manca de prevenció suficient en relació a la seva activitat o, si s'escau, minimitzar els efectes d'una eventual responsabilitat. Evitar la comissió d'un delicte és la millor solució.
Responsabilitat penal i patrimonial derivada de delicte de les persones jurídiques
Delictes informàtics
delictes comesos a la Xarxa
Delicte contra el patrimoni i l'ordre socio-econòmic
Delictes d'estafa, apropiació indeguda i altres defraudacions
Insolvències punibles
Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
Delictes relatius a la Propietat intelectual i industrial
Delictes relatius al mercat: l'espionatge empresarial i el delicte de corrupció entre particulars, entre d'altres
Delictes relatius als consumidors
Delictes societaris: falsejament de comptes, acords abusius i lesius, negació dels Drets dels socis, Administració fraudulenta i deslleial i altres conductes afins
Delictes de receptació i blanqueig de capitals
Delictes contra l'Hisenda Pública i la Seguretat Social
Fraus a l'Hisenda estatal, autonòmica, foral, local o europea, i a la Seguretat Social
Obtenció indeguda i fraudulenta de subvencions i fons públics
Delicte d'infracció de deures formals dins l'àmbit tributari-comptable
Dret Penal vinculat al Dret Laboral. Delictes contra els drets dels treballadors i els ciutadans estrangers
Delicte d'explotació del treballador
Delicte de contractació il·legal
Delicte de discriminació al lloc de treball
Delicte contra la seguretat dels treballadors en cas d'accident laboral
El mobbing laboral
Delictes sobre l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, la flora i la fauna
El delicte urbanístic i el delicte ecològic
Delictes de falsedat
Falsificacions de moneda i efectes timbrats
Falsedats documentals
Usurpacions i intrusisme
Delictes contra l'Administració pública
Delicte de prevaricació administrativa
Delicte d'incompliment d'obligacions per part de l'autoritat o el funcionariat públic i altres conductes anàlogues
Delicte de subornació i tràfic d'influències
Malbaratament de cabals públics i altres conductes afins
Delictes d'abús en l'exercici de la funció i de corrupció en transaccions comercials internacionals
Delictes contra l'Administració de Justícia
Delictes de prevaricació judicial i incomplimients del deure d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
Delictes d'encobriment
Delictes de realització arbitrària del propi Dret
Delictes d'acusació i denúncia falsa i el fals testimoni
Delictes d'obstrucció a la Justícia i de deslleialtat professional
Delicte de trencament de condemna o mesura cautelar
DRET PENAL
Delictes relatius a la vida i delictes i faltes contra la integritat física i moral
Delictes contra la integritat i indemnitat sexuals
Delictes de detenció il·legal, amenaces i coaccions
Dret Penal vinculat al Dret de Família
Delictes contra els deures i drets familiars i el Delicte de violència domèstica
Delictes contra la intimitat, el Dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili
Delictes contra l'honor, injúries i calúmnies
Delictes contra el patrimoni
furts, robatoris, extorsions, usurpacions, danys i receptació
Delictes d'incendis i estralls
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la seguretat vial
Delicte de conducció temerària o sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques
Delicte de negació a sotmetre's a les proves de comprovació dels nivells d'alcoholèmia i presència de drogues
Delicte de conducció sense llicència o permís de conduir
Delicte d'originar un risc greu per a la circulació
Delictes contra l'ordre públic
Delicte d'Atemptat a l'autoritat i els delictes i faltes de resistència, desobediència i desordres públics
Delicte de tinença il·lícita d'armes i altres conductes afins
Delictes d'organització i grups criminals