Avís legal

1.- Dades Identificatives: La titular del Lloc Web, i de tots els subdominis i directoris inclosos en aquest (d’ara endavant conjuntament denominats com el “Lloc Web”) i la prestadora dels serveis oferts és MDAT ADVOCATS PENALISTES S.L.P., amb C.I.F.: B64482573, i amb domicili al carrer Consell de Cent, 373, 5è. 2a., 08009 de Barcelona, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 40811, Foli 0158, en endavant, MDAT ADVOCATS.

Pots contactar de forma directa i efectiva amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic info@mda-advocats.com

2.- Utilització del Lloc Web: Amb l’accés al Lloc Web declares ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-te als termes i condicions que posem a la teva disposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat . Si no esteu d’acord amb el contingut d’aquests termes d’ús, heu d’abandonar el Lloc Web.

A través del Lloc Web donem a conèixer els nostres productes, serveis i esdeveniments, perquè si ho desitges, puguis contactar amb nosaltres per obtenir informació, interactuar amb el nostre Lloc Web o per a una eventual contractació dels nostres productes i/o serveis o inscriure’t als esdeveniments organitzats per MDAT ADVOCATS.

Podràs contactar amb nosaltres a través dels formularis que posem a la teva disposició, havent de proporcionar les dades que a cadascun d’ells se sol·licitin, i seguir els passos que et vagi indicant el sistema. Hauràs de llegir i en cas d’estar conforme, acceptar la nostra Política de Privacitat.

En aquests formularis s’indica quines d’aquestes dades són obligatòries per poder atendre la sol·licitud de l’usuari. En cas de no facilitar les dades obligatòries, no podrem atendre la teva petició.

L’accés a la Web és totalment lliure i gratuït, però t’obligues en tot moment a utilitzar de forma adequada els recursos que posem a la teva disposició, d’acord amb el que preveuen aquests termes d’ús i respectant en tot moment la moral, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat vigent, sense perjudicar ni danyar MDAT ADVOCATS, ni cap tercer, per la qual cosa et compromets a:

  1. no utilitzar aquests recursos per incórrer en activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic
  2. no provocar danys als sistemes físics i lògics de MDAT ADVOCATS, dels seus proveïdors o de terceres persones
  3. no introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys a MDAT ADVOCATS o a tercers.

2.1. Participació de l’usuari: En el cas que a través de qualsevol de les pàgines del lloc web es permeti la teva participació, mitjançant la realització de comentaris o la generació de continguts, queda absolutament prohibit difondre continguts o propaganda de caràcter il·lícit, racista, xenòfob, homòfob, d’apologia del terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o que incitin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, siguin de caràcter injuriós, calumniós o contra l’ordre o la seguretat pública.

MDAT ADVOCATS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o continguts, que incompleixin l’anteriorment exposat o que no resultessin adequats per a la seva publicació al Lloc Web.

En qualsevol cas, MDAT ADVOCATS no serà responsable de les opinions abocades o dels continguts publicats pels usuaris a través dels fòrums, xats, bloc o altres eines de participació que es puguin crear, llevat del que preveu la normativa aplicable.

2.2. Veracitat de les dades proporcionades: Com a usuari, ets responsable que les dades que ens facilitis estiguin actualitzades i siguin completes, exactes i veraces. MDAT ADVOCATS declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquests requisits pel que fa a les dades que ens proporcionis.

 3.- Responsabilitat:

3.1. Funcionament de la Web: A MDAT ADVOCATS no podem garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan bon punt tinguem coneixement d’aquestes incidències, de dur a terme totes les actuacions adreçades al seu restabliment o reparació, llevat de la concurrència de causes alienes a la nostra voluntat que ho impossibilitin o en dificultin l’execució.

3.2. Exoneració de responsabilitat: MDAT ADVOCATS no assumirà cap responsabilitat pels documents o fitxers emmagatzemats en el teu sistema, com a conseqüència de la presència de virus al terminal que utilitzis per a la connexió als serveis i continguts del Lloc Web o de l’ús de versions no actualitzades de un navegador o d’un mal funcionament d’aquest.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial:

4.1. Continguts del Lloc Web: La totalitat dels elements i/o continguts publicats al Lloc Web han estat creats per MDAT ADVOCATS o disposem d’una llicència o autorització per a la seva utilització.

Per tant, tots aquests elements i/o continguts (com ara: imatges, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc.) i els drets que es poden ostentar sobre aquests són de titularitat exclusiva  de MDAT ADVOCATS.

Queda totalment prohibit la reproducció, distribució, comunicació pública -inclosa la seva modalitat de posada a disposició- i la transformació, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de MDAT ADVOCATS.

En cas de realitzar qualsevol de les accions prohibides assenyalades, s’estaran vulnerant aquests drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que corresponen a MDAT ADVOCATS. Per tant, et compromets a respectar aquests drets, abstenint-te a més de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines MDAT ADVOCATS.

4.2. Continguts generats per l’usuari: Amb l’acceptació dels presents termes d’ús, concedeixes a MDAT ADVOCATS una llicència tan àmplia, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que facis als diferents serveis de participació establerts al Lloc Web o als perfils en xarxes socials de MDAT ADVOCATS.

Queda absolutament prohibit que pugis al Lloc Web, comparteixis o facis qualsevol altre tipus d’ús de continguts protegits legalment sense estar-hi autoritzat, tant per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a la propietat industrial o per qualsevol altra que, si escau , resulti aplicable.

MDAT ADVOCATS ofereix la possibilitat de denunciar qualsevol classe de vulneració dels drets per qualsevol usuari o tercer per la introducció d’un determinat contingut al Lloc Web, comunicant aquesta circumstància a MDAT ADVOCATS mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@mda-advocats.com

5.- Política d’Enllaços:

5.1. Enllaços des d’altres llocs web: Si pretens establir un enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de MDAT ADVOCATS t’has de sotmetre a les condicions següents:

  • No es permet, la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, ni l’establiment de deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el Lloc Web sense comptar amb prèvia autorització expressa i per escrit.
  • No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web on s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a MDAT ADVOCATS, llevat d’autorització expressa d’aquesta.
  • L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de cap relació entre MDAT ADVOCATS i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de MDAT ADVOCATS dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
  • MDAT ADVOCATS no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

5.2. Enllaços cap a altres webs: El lloc web de MDAT ADVOCATS pot posar a disposició de l’usuari enllaços cap a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que cap cas no es pot considerar que MDAT ADVOCATS comercialitza, dirigeix, controla o fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

MDAT ADVOCATS no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, opinions o serveis enllaçats des d’aquests llocs web no gestionats per MDAT ADVOCATS i que resultin accessibles a través del web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

6.- Incompliment. Dret d’Exclusió: Qualsevol incompliment dels presents termes d’ús serà susceptible de ser perseguit, així com qualsevol ús indegut del Web, podent MDAT ADVOCATS exercitar totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus interessos legítims. MDAT ADVOCATS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc Web, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes d’ús.

7.- Modificació dels presents termes: MDAT ADVOCATS podrà modificar en qualsevol moment els termes aquí determinats, sent degudament publicats com aquí apareixen. La vigència dels termes d’ús esmentats anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

8.- Llei aplicable: Els presents termes d’ús es regiran per la legislació espanyola.